W roku akademickim 2016/2017 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli oferuje następujące kierunki studiów:

Ekonomia (I stopnia)
Specjalności:

 • gospodarowanie zasobami ludzkimi
 • ekonomia menedżerska
 • rachunkowość i zarządzanie finansami firmy

Ekonomia (II stopnia)
Specjalności:

 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • Gospodarowanie nieruchomościami

Absolwent kierunku ekonomia posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.  Jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwent specjalności „handel zagraniczny” jest przygotowany również do prowadzenia działalności handlowej na rynkach zagranicznych oraz przeprowadzania transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym, rozumie zjawiska finansowe w skali międzynarodowej oraz kierunki rozwoju we współczesnej gospodarce światowej. Przygotowany jest do pracy w instytucjach i organizacjach szeroko pojętego obrotu międzynarodowego oraz w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę zagraniczną.
Absolwent specjalności „rachunkowość i controlling” posiada wiedzę z rachunkowości finansowej w ujęciu Krajowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Posiada umiejętność opracowywania sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysku i strat, przepływów finansowych, informacji dodatkowych) i dokonywania ich analizy. Przygotowany jest do prowadzenia rejestrów transakcji finansowych przedsiębiorstw zgodnie z głównymi zasadami księgowania. Posiada wiedzę o organizowaniu rachunkowości w podmiocie gospodarczym, instytucji publicznej i prywatnej. Potrafi przeprowadzić audyt w zakresie prawidłowego funkcjonowania instytucji pod względem merytorycznym i finansowym. przygotowana jest do podjęcia pracy jako księgowy, specjalista do spraw księgowości, specjalista do spraw audytu.


Ochrona środowiska (studia inżynierskie, studia II stopnia)
Specjalności:

 • Obsługa logistyczna
 • Projektowanie i ochrona krajobrazu
 • Zarządzanie infrastrukturą komunalną
 • Zarządzanie kryzysowe


Studia inżynierskie:

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz szkolnictwie.Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.


Studia II stopnia

Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, rolniczych lub leśnych, o planowanie przestrzenne i metodykę badań środowiskowych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Umie porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie i administracji państwowej i samorządowej oraz jest przygotowany do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia.

Pedagogika (studia II stopnia)
Specjalności:

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • logopedia szkolna
 • pedagogika pracy i andragogika


Zarządzanie
Specjalności:

 • zarządzanie nieruchomościami
 • zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym i regionalnym
 • finanse przedsiębiorstw i controlling
 • zarządzanie w gospodarce przestrzennej

Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w praktycznie wszystkich obszarach działania przedsiębiorstw, w tym w szczególności w obszarach: zarządzania nieruchomościami, logistyce, marketingu, zarządzania bezpieczeństwem lokalnym i regionalnym, czy zarządzania w gospodarce przestrzennej. Jest również w pełni przygotowany do prowadzenia własnej działalności.