Wnioski, regulaminy
oraz pozostałe szczegóły dotyczące stypendiów znajdują się na stronie
Działu Studenckich Spraw Socjalnych KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Dział Studenckich Spraw Socjalnych
Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin

GODZINY PRZYJĘĆ

poniedziałek, wtorek
08:30 – 10:30, 11:15 – 13:15

środa
11:15 – 13:15

czwartek, piątek
08:30 – 10:30, 11:15 – 13:15

pokoje
CN-001, CN-001A, CN-001B, CN-002, 002A

RODZAJ ŚWIADCZENIA
OGÓLNE INFORMACJE STAWKA MIESIĘCZNA
(październik-czerwiec)
STYPENDIUM SOCJALNE
W roku akademickim 2017/2018 dochód stanowiący podstawę naliczania stypendium socjalnego wynosi 1 051 zł.
 • 300 – 800 zł
 • zwiększenie stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie (stancja)250 zł
 • zwiększenie stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w innym obiekcie (stancja)300 zł
STYPENDIUM REKTORA
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
 Kryteria oceny wniosku stypendialnego

1. wysoka średnia ocen za poprzedni rok akademicki (nie mniejsza niż 4,501)
2. osiągnięcia naukowe
3. osiągnięcia artystyczne
4. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

650 – 1100 zł

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Wymagane dokumenty

Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dwie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

 •  I grupa (stopień znaczny)600 zł
 • II grupa (stopień umiarkowany)500 zł
 • III grupa (stopień lekki)300 zł
 • orzeczenia o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia, które nie określają stopnia niepełnosprawności500 zł
ZAPOMOGA Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta w szczególności związanej z:

 1. nieszczęśliwym wypadkiem studenta,
 2. ciężką chorobą studenta,
 3. śmiercią członka najbliższej rodziny studenta (ojciec, matka, brat, siostra, współmałżonek, dziecko własne),
 4. kradzieżą na szkodę studenta,
 5. innym zdarzeniem losowym.

Wysokość zapomogi jest ustalana każdorazowo i w odniesieniu do przypadku indywidualnego na posiedzeniu komisji stypendialnej.

STYPENDIUM FUNDOWANE
 SZCZEGÓŁY Wysokość i aktualność stypendium zależy od możliwości finansowych danej fundacji.