Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Stalowej Woli

Wyższa Szkoła Ekonomiczna funkcjonuje na lokalnym rynku edukacyjnym ponad 20 lat. Bez wątpienia jest ważnym ośrodkiem naukowym w regionie. To jedyna samodzielna szkoła wyższa w mieście, która wykształciła już ok. 5 tysięcy absolwentów studiów licencjackich i ponad 1000 absolwentów studiów podyplomowych.

Misją uczelni jest kształcenie kreatywnych absolwentów dla przyszłości i rozwoju regionu. Ze strony uczelni jest to realizowane dzięki wysokiej jakości kształcenia połączonej z możliwością zdobywania przez studentów umiejętności praktycznych tak ważnych na dzisiejszym rynku pracy. Strategia szkoły w dużym stopniu opiera się na współpracy z lokalnym środowiskiem, a realizowany przez nią program kształcenia odpowiada na jego potrzeby.

Od zawsze Wyższa Szkoła Ekonomiczna kształci przyszłych ekonomistów, którzy znajdują swoje miejsce na rynku pracy. WSE to nie tylko nauka i studia. Wspólnie z Katedrą Pedagogiki KUL im. Jana Pawła II organizuje konferencje naukowe, niektóre z nich mają rangę konferencji międzynarodowych. W ostatnim okresie zorganizowano kilka takich konferencji. Uczelnia kładzie także duży nacisk na kontakty z biznesem. Nie tylko pomaga wykreować przyszłych ludzi biznesu, ale też już na poziomie studiów dba o to, by te kontakty przynosiły korzyść obu stronom. Jest to widoczne na przykładzie podejmowanych przez studentów tematów prac badających lokalny rynek,  wyniki dają realny obraz funkcjonowania konkretnej firmy.

Przy Wyższej Szkole Ekonomicznej działa także Rada Biznesu, której misją jest „stworzenie platformy współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i edukacyjnym oraz praktykami życia gospodarczego”. Celem tej rady jest dostosowanie kształcenia do wymagań rynku pracy. Działania podejmowane w ramach Rady Biznesu mają podnosić standardy kształcenia a poprzez to kompetencje i kwalifikacje pracowników. Cele te mają być realizowane poprzez doradztwo, współpracę w tworzeniu programu studiów i materiałów dydaktycznych, wspólne projekty badawcze i konsultacje w tym zakresie, a także poprzez organizację warsztatów i konferencji z udziałem ludzi biznesu z naszego regionu.

Przy WSE działają również: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków „Intelekto” Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli, a także Studenckie Koło Przedsiębiorczości.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna działa także na rzecz najmłodszych mieszkańców naszego regionu organizując wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytetu Dziecięcego WSE w Stalowej Woli.

Obecnie Wyższa Szkoła Ekonomiczna mieści się w nowym budynku przy ul. Energetyków 11A (dawny budynek sądu). W ciągu tych 20 lat uczelnia zapewniła sobie prestiż i wysoką pozycję na rynku kształcenia. Potwierdzają to także absolwenci szkoły. Według ankiet 95% z nich uznaje, że studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej spełniły ich oczekiwania.

Dziś studenci Wyższej Szkoły Ekonomicznej mogą kształcić się na studiach pierwszego stopnia na kierunku „Ekonomia” w kilku specjalnościach: ekonomika gospodarki samorządowej, gospodarowanie zasobami ludzkimi, rachunkowość i zarządzanie finansami firmy. Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie nowi studenci będą mogli podjąć 2 letnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku ekonomia w jednej z trzech proponowanych przez uczelnię specjalności.

Dużą popularnością cieszą się także studia podyplomowe, które zostały uruchomione w 2002 roku zgodnie z ideą „Człowiek – najlepsza inwestycja” oraz zgodnie z zasadą „Uczenie się przez całe życie”. W ramach tych studiów możliwe jest podniesienie kwalifikacji zawodowych na kilku n/w płaszczyznach:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Organizacja i zarządzanie oświatą,
 • Współczesna rachunkowość w firmie,
 • Doradztwo podatkowe,
 • Handel zagraniczny,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Zarządzanie kulturą i opieką nad zabytkami,
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

Ponadto Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli wspólnie z Wyższą Szkołą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „OECONOMICUS” w Szczecinie kształci na dwóch n/w kierunkach studiów podyplomowych:

 • Oligofrenopedagogika,
 • Edukacja, terapia i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu.


WŁADZE UCZELNI:

dr Małgorzata Kołecka – Rektor ds. naukowo-dydaktycznych

Minimum kadrowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli:

 • prof. dr hab. Krysztof Stanek,
 • dr Małgorzata Kołecka,
 • dr Marcin Pilarski,
 • dr Jerzy Bartoszcze,
 • dr Krzysztof Madziński,
 • dr Natalia Gil-Żurecka.
Lokalizacja i dane teleadresowe

Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Stalowej Woli

ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
Sekretariat
tel. 15 844 54 88
dziekanat@wse.stalowawola.pl